ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Αξιοποίησης Γεωθερμικού Δυναμικού 

ΘΕΜΑ 

ΑΡ.ΦΕΚ 

ΗΜ/ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Προβλέ- πεται σε 

Ν3175/03    «Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις»

207/Α 

29-8-2003 

 

Αποφάσεις 

Χαρακτηρισμός Γεωθερμικών Πεδίων    (Δ9Β/Φ166/οικ1508/ΓΔΦΠ374/10/27-1-2004)

208/Β 

5-2-2004 

Ν3175/03 αρθ 2 παρ 1(ζ) και 1(η) 

Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας. (Δ9Β/Φ166/ οικ8411/ΓΔΦΠ2373/117/6-5-05)

635/Β 

12-5-2005 

Ν3175/03 

αρθ 5 

Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας. 

(Δ9Β/Φ166/ 12647/ΓΔΦΠ3557/193/8-7-05) 

1012Β 

19-7-2005 

Ν3175/03 

Αρθ 2 παρ 2 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»   (Δ9Β/Φ166/ οικ20076/ΓΔΦΠ5258/329/24-10-05).

1530B 

7-11-2005 

Ν3175/03 

Αρθ 8. 

Ορθή επανάληψη Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας. (Δ9Β/Φ166/ 12647/ΓΔΦΠ3557/193/8-7-05)

 


1393B 

7/10/05 
Ν3175/03 

Αρθ 2 παρ 2 

Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορία του Γεωθερμικού Πεδίου Ακροποτάμου Καβάλας

Δ9Β,Δ/Φ166/οικ2345/ΓΔΦΠ334/1-2-2008

161/B

05/02/08

Ν3175/03 

Αρθ 2 παρ 2 

Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από τη Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία 

1228Β 

11/8/04 

Ν3175/03 

Αρθ.12 

Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας.


Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιωμένων ή πιθανών Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Θερμοκρασίας της Χώρας.

1819Β2647/B

2/9/099 -11- 2011

Ν3175/03 

αρθ 5Ν3175/03
παρ.6άρθ4 &παρ2 άρθ 5

Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της ΧώραςΔ9Β,Δ/Φ166/7859/1392

1058/Β

 

 

2/6/2009

 

Ν3175/03 

Αρθ 2 παρ 2 

Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας

Δ9Β,Δ/Φ166/10365/2085

1946/Β

 

8/9/2009

Ν3175/03 

Αρθ 2 παρ 2 

Ν3468/06   «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις»  

 

129Α 

 

27/ 6 /2006 

 

  Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

(Κ.Μ.Λ.Ε.)Δ7/Α/οικ.12050/2223

1227/Β 

14/6/2011 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [ΝΔ 210/1973 "Περί Μεταλλευτικού Κώδικος"]   

 

277/Α 

05-10-1973 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3734/09
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις.

8/Α

28/01/09


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001/11 αρθ180

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

179/Α

22/08/11


 

 

Νομοθετικές διατάξεις άλλων Υπουργείων σχετιζόμενες με το αντικείμενο 

 

Ν3498/06    «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις.»

230/Α 

 

24 /10/2006 

 

 ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εγκατάστασης Συστημάτων Θέρμανσης / ψύξης Χώρων*


ΘΕΜΑ

ΑΡ.ΦΕΚ 


ΗΜ/ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 


Προβλέπεται σε 


Ν3175/03 «Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» , Αρθ. 11

207/Α 


29-8-2003 

Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό. (Δ9Β,Δ/Φ166/οικ18508/5552/207/19-10-04)

1595/Β 


25-10-2004 


Ν3175/03 αρθ 11παρ 2 

Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης - ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό.

1249Β

24/06/09

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Ορθή επανάληψη Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας. (Δ9Β/Φ166/ 12647/ΓΔΦΠ3557/193/8-7-05)

1393B 


7/10/05 


Ν3175/03-Αρθ 2 παρ 2 


Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορία Γεωθερμικών Πεδίων

1058Β

02/06/09


Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορία Γεωθερμικών Πεδίων(2)

1946Β

08/09/09


Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από τη Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία1228Β 


11/8/04 


Ν3175/03- Αρθ.12 


                            

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα νομοθετήματα, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα(/Σεπτέμβριος 2011). Επειδή είναι πιθανόν να υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις, όποιος ενδιαφέρεται για το αυθεντικό κείμενο του σχετικού νόμου, παρακαλείται να προμηθευτεί το αντίστοιχο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως